Za Javor Proekti i Aktivnosti

Za Op{tina Zrnovci

Zemjodelski Info Centar

Aktivnosti
Realizirani Proekti
Tekovni Proekti
Idni Planovi

 


  Aktivnosti 

 

U~estvo na me|unaroden saem na nevladini organizacii od Jugoisto~na Evropa - Temi{var Romanija od 20 do 23 Septemvri 2001g. 

 

 

U~estvo na saem na NVO od Makedonija, hotel "Aleksandar Palas" - Skopje, Oktomvri 2001

 

 

Izgradba na most preku rekata Zrnovka vo mesnosta "Stambeni" - kon manastirot "Sveta Nedela" - Zrnovci

Mostot be{e izgraden na inicijativa na ED Javor a vo izgradbata u~estvuvaa golem broj na gra|ani volonteri - Skoro site trgovski du}ani, a golema pomo{ be{e dadena od Vodostopanstvo "Bregalnica" - Ko~ani.

  

Prisustvo i organizirawe na brojni seminari, tribini i sostanoci.